Golden Spa - Kelaniya.

Golden Spa, No. 41, Kandy Road, Dalugama, Kelaniya.

No comments: